Mange udfordringer for virksomheder i central - og østeuropa giver flere konkurser

Antallet af virksomhedskonkurser i Central- og Østeuropa steg i 2022 på grund af høje priser på energi og råvarer, en række hurtige rentestigninger, den højeste inflation i flere årtier og usikkerhed på grund af krigen i Ukraine.

Stigende bekymring

 

  • Otte lande oplevede flere konkurser (Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Serbien), mens fire lande oplevede et fald (Tjekkiet, Estland, Slovakiet og Slovenien).
  • Efter et faldende antal konkurser i 2020 steg tallet i 2021 og accelererede i 2022.

 

Den central- og østeuropæiske region har gennemgået betydelige økonomiske forandringer i løbet af de seneste tre år. Stor heterogenitet, forskellige støtteordninger og lovændringer har haft en betydelig indflydelse på konkurstendenserne. Covid-19-pandemien og den efterfølgende økonomiske afmatning samt de økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine har ikke kun skabt bekymring for den makroøkonomiske aktivitet og råvaremarkederne, men også for virksomhedernes muligheder for at betale.

Økonomierne i Central- og Østeuropa har vist tegn på bedring i 2021 og i første halvdel af 2022, hvor de fleste lande har oplevet højere vækstrater trods den betydelige ustabilitet. "2022 bød for det meste på solid økonomisk aktivitet, Kroatiens og Sloveniens BNP-vækst på mere end 5 % og vækstrater i Polen, Rumænien og Ungarn tæt på," siger Grzegorz Sielewicz, Cofaces chef for økonomisk research i Central- og Østeuropa. "På den anden side opstod der recession i Estland med en vækstrate på -1,3 %."

Med hensyn til konkurser var de støtteordninger, som regeringerne indførte i 2020, med til at reducere antallet af virksomhedskonkurser. Processen med at lukke disse ordninger ned skete gradvist, og virksomhederne nød stadig godt af dem på grund af de lave renter i 2021.

Men i 2022 så vi en klar stigning i antallet af konkurser, da virksomhederne stod over for flere udfordringer, herunder høje priser på energi og råvarer, en række hurtige rentestigninger, den højeste inflation i flere årtier og usikkerheden i forbindelse med krigen i Ukraine.

- Grzegorz Sielewicz.

 

Coface anslår, at det samlede antal konkursbehandlinger i Central- og Østeuropa steg fra 25.917 i 2021 til 36.090 i 2022, hvilket er en stigning på 39,3 %. Otte lande havde flere konkurser i 2022 end året før (Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Serbien), mens fire lande havde færre konkurser (Tjekkiet, Estland, Slovakiet og Slovenien). Den største stigning i antallet af konkurser blev registreret i Serbien og Ungarn (henholdsvis +106 % og +86 %), mens det største fald i antallet af konkurser var i Estland (-17 %).


Antallet af konkurser steg i alle sektorer og ikke kun i energiintensive sektorer

 

Ikke overraskende er det de energitunge sektorer, der har lidt mest under de stigende råvarepriser og dermed højere driftsomkostninger. I Polen har f.eks. kemikalie-, metal-, papir-, træ- og landbrugs- og fødevaresektorerne rapporteret om længere betalingsforsinkelser end gennemsnittet, og de fleste har oplevet længere forsinkelser end året før. Disse sektorer var også bredt repræsenteret i de regionale konkursstatistikker: metal, papir, træ samt landbrug og fødevarer har oplevet høje og accelererende konkursrater.

Byggesektoren er også påvirket i betydeligt omfang. Konkursraten er særlig høj i Kroatien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen og Polen på grund af de høje priser på byggematerialer og råvarer. Denne sektor oplevede også et afdæmpet boligmarked på grund af renteforhøjelser og stigende inflation, mens mangel på arbejdskraft også har været en udfordring.

Endelig er detailhandlen en anden sektor med en betydelig andel af konkurser i de fleste lande, selvom dens konkursrater og væksten i antallet af insolvensbehandlinger forblev relativt begrænset i 2022. Den vedvarende inflation går i stigende grad ud over privatforbruget, hvilket bør føre til et stigende antal konkurser i denne sektor.

"De økonomiske udsigter er mildest talt stadig usikre. Vores eksperter forudser en opbremsning i inflationen i de kommende måneder, men alligevel vil størstedelen af økonomierne i Central- og Østeuropa opleve en svagere vækst i 2023. Faktisk vil inflationen forblive et godt stykke over centralbankernes mål. Derfor vil de fortsat hæve renterne, og det vil have en negativ effekt på virksomhedernes solvens. Vi tror derfor, at antallet af insolvente virksomheder vil fortsætte med at stige i 2023," tilføjer Jarosław Jaworski, CEO for Coface i Central- og Østeuropa.

Forfattere og eksperter

Gå mere i dybden med den fulde landerisikovurdering

Poland

 

A4 A4

Se vores løsning