Coface forpligter sig til at reducere sit CO2-aftryk

Coface har sat tydelige CSR-mål (socialt og miljømæssigt ansvar), især for direkte og indirekte udledning af drivhusgasser, med det første delmål i 2025.

Hvordan vil Coface reducere sit miljøaftryk?

Cofaces CSR-forpligtelser er en central del af vores udviklingsstrategi. Coface ønsker at være med til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C i forhold til det førindustrielle niveau og opnå CO2-neutralitet inden 2050.

Coface tilpasser sin forretningsmodel: Vi tager gradvist højde for miljø- og klimarisici hos vores kunder og debitorer (vores kunders kunder) sammen med de miljømæssige og sociale konsekvenser af vores investeringer. Koncernen har allerede introduceret et initiativ til at øge den støtte, vi giver til ESG Single Risk-projekter (hedging-produkter til beskyttelse mod mellem- og langsigtede handelsrisici og politiske risici).

Coface gennemførte en omfattende revision af CO2-aftrykket i 2022 (baseret på 2019) ved hjælp af Bilan Carbone®-metoden, der er udarbejdet af ADEME (Agency for Ecological Transition). Formålet med revisionen var at estimere og italesætte de drivhusgasemissioner, der direkte og indirekte genereres af koncernens forretningsaktiviteter (Scope 1, 2 og 3) inden for tre områder:

 • Investeringer (kilde: Amundi).
 • Den økonomiske støtte, der ydes til kunderne gennem kreditforsikring (størrelsen af udbetalte erstatninger).
 • Drift (indkøb, persontransport, energi og anlægsaktiver).

Denne proces førte til udarbejdelsen af en handlingsplan, der har til formål at reducere koncernens drivhusgasemissioner.

 

Investeringer 

Coface sigter mod en reduktion på 30 % af investeringsrelaterede drivhusgasemissioner (Scope 1 og 2) vedrørende aktier og virksomhedsobligationer mellem 2020 og 2025. For at nå dette mål vil koncernen fortsat forsøge at påvirke de 20 største CO2-udledere i vores portefølje inden for alle ESG-aspekter – herunder klimaet – for at tilskynde dem til at reducere deres udledning af drivhusgasser. Coface vil derefter fokusere på at sætte delmål – det første for 2030 – der skal hjælpe med at opnå fuld neutralitet inden 2050.

Vi overvåger nu ESG-scoren for investeringsporteføljen, og de laveste ratings udelukkes (G) eller begrænses (F). Coface har også en politik om at begrænse investeringer i termisk kul.

 

Brug of kreditforsikringsprodukter 

Som kreditforsikringsselskab tilbyder Coface sine kunder assistance fra et finansielt perspektiv ved at kompensere for ubetalt gæld. I henhold til Bilan Carbone-metoden indregner Coface den direkte finansielle støtte, der gives til kunderne. Det betyder, at Coface medregner udledningen fra de kunder, der har modtaget erstatning, når de opgør deres egen udledning af drivhusgasser (Scope 3)
Mellem 2019 og 2025 sigter Coface mod at mindske sine drivhusgasemissioner med 7 % for de erstatningskrav, som virksomheden håndterer i sin egenskab som kreditforsikringsselskab.

Cofaces strategi for at nedbringe disse indirekte emissioner er baseret på en todelt tilgang:

 • Ved at involvere kunderne aktivt i en emissionsreducerende proces.
 • Ved at revidere sin politik for kommerciel udelukkelse.

Coface vil løbende revurdere disse mål i de kommende år, efterhånden som der udvikles relevant software.

 

Drift 

CO2-aftrykket fra Cofaces aktiviteter udgjorde i alt 42.762 ton CO₂-ækvivalent i 2019, baseret på vurderingen af koncernens CO2-aftryk. Coface har til hensigt at reducere disse emissioner med 11 % mellem 2019 og 2025 ved at følge denne følgende plan:

Ansvarligt indkøb

 • Gå i dialog med leverandører og prioriter virksomheder, der har forpligtet sig til en aktivitet, der er forenelig med Paris-aftalen.
 • Iværksæt en ansvarlig digital praksis for at begrænse den mængde data, der skal bruges og lagres.
 • Reducer udskrivning af dokumenter med 30 %.

Rejser

 • Skær ned på pendling ved fortsat at benytte fjernarbejde.
 • Tilskynd til mere kulstoffattig mobilitet ved at motivere medarbejderne til at bruge offentlig transport i stedet for at tage bilen, og anvende tog i stedet for at flyve. Derudover skal elektrificeringen af Cofaces bilpark øges, og det skal være lettere at oplade bilerne.
 • Skær ned på forretningsrejser med 40 % i forhold til 2019 ved at prioritere videomøder.
 • Tilskynd til en mere integreret brug af biler, der passer bedre til behovene, ved at uddanne alle medarbejdere, der har firmabiler, i miljøvenlig kørsel og tilbyde mobilitetspakker.

Energi og anlægsaktiver

 • Reducer det samlede kontorareal med 30 %.
 • Tag systematisk højde for adgang til offentlig transport eller energieffektivitet ved placering af nye kontorer.
 • Begræns brugen af varme og aircondition.
 • Forlæng levetiden for virksomhedens køretøjer.

Handlingsplanen kan over tid suppleres med yderligere initiativer: Cofaces strategi for dekarbonisering er baseret på regelmæssig opdatering af virksomhedens CO2-regnskab. Revisionen i 2025 vil blive brugt til at vurdere, om Coface har opfyldt sine forpligtelser.

Støtte og engagement fra alle interessenter (leverandører, medarbejdere, kunder og virksomheder, som Coface investerer i) vil være afgørende, ikke kun for at nå vores mål, men også for at bidrage til den fælles indsats for at opnå CO2-neutralitet på verdensplan inden 2050.

- Emilie Bertholon, Group CSR Manager.

Se vores løsning